ตัวอย่างการ Deploy Model บน Google Colab

!pip install fastapi nest-asyncio pyngrok uvicorn
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get('/hello')
async def root():
  return {'hello': 'world'}
import nest_asyncio
from pyngrok import ngrok
import uvicorn
ngrok_tunnel = ngrok.connect(8000)
print('Public URL:', ngrok_tunnel.public_url)
nest_asyncio.apply()
uvicorn.run(app, port=8000)
import nest_asyncio
from pyngrok import ngrok
import uvicorn
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

import tensorflow as tf
load_model = tf.keras.models.load_model
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
import numpy as np

app = FastAPI()

class Data(BaseModel):
  x:float
  y:float

def loadModel():
  global predict_model

  predict_model = load_model('model1.h5')

loadModel()

async def predict(data):
  classNameCat = {0:'class_A', 1:'class_B', 2:'class_C'}
  X = np.array([[data.x, data.y]])

  pred = predict_model.predict(X)

  res = np.argmax(pred, axis=1)[0]
  category = classNameCat[res]
  confidence = float(pred[0][res])
    
  return category, confidence

@app.post('/getclass')
async def get_class(data: Data):
  
  category, confidence = await predict(data)
  res = {'class': category, 'confidence':confidence}
  return {'results': res}
ngrok_tunnel = ngrok.connect(8000)
print('Public URL:', ngrok_tunnel.public_url)
nest_asyncio.apply()
uvicorn.run(app, port=8000)
!pip install python-dotenv
import nest_asyncio
from pyngrok import ngrok
import uvicorn
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

import tensorflow as tf
load_model = tf.keras.models.load_model

from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
import numpy as np

from fastapi import Depends, HTTPException
from fastapi.security import HTTPBasic, HTTPBasicCredentials
from starlette.status import HTTP_401_UNAUTHORIZED
import secrets
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv(os.path.join('.env'))

API_USERNAME = os.getenv("API_USERNAME")
API_PASSWORD = os.getenv("API_PASSWORD")

security = HTTPBasic()

def get_current_username(credentials: HTTPBasicCredentials = Depends(security)):
  correct_username = secrets.compare_digest(credentials.username, API_USERNAME)
  correct_password = secrets.compare_digest(credentials.password, API_PASSWORD)
  if not (correct_username and correct_password):
    raise HTTPException(
      status_code=HTTP_401_UNAUTHORIZED,
      detail='Incorrect username or password',
      headers={'WWW-Authenticate': 'Basic'},
    )
  return credentials.username

app = FastAPI()

class Data(BaseModel):
  x:float
  y:float

def loadModel():
  global predict_model

  predict_model = load_model('model1.h5')

loadModel()

async def predict(data):
  classNameCat = {0:'class_A', 1:'class_B', 2:'class_C'}
  X = np.array([[data.x, data.y]])

  pred = predict_model.predict(X)

  res = np.argmax(pred, axis=1)[0]
  category = classNameCat[res]
  confidence = float(pred[0][res])
    
  return category, confidence

@app.post('/getclass')
async def get_class(data: Data, username: str = Depends(get_current_username)):
  category, confidence = await predict(data)
  res = {'class': category, 'confidence':confidence}
  return {'results': res}
ngrok_tunnel = ngrok.connect(8000)
print('Public URL:', ngrok_tunnel.public_url)
nest_asyncio.apply()
uvicorn.run(app, port=8000)