ตัวอย่าง Cosine distance ระหว่าง 1-D arrays หรือระหว่าง Vector แต่ละคู่

ตัวอย่าง Cosine distance ระหว่าง 1-D arrays หรือระหว่าง Vector แต่ละคู่

บทความโดย ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

import plotly.express as px
from nltk.cluster.util import cosine_distance
fig = px.scatter(x=[3, 3, 0, 2], y=[14, 0, 16, 0])
fig.add_shape(type='line', x0=0, y0=0, x1=0, y1=16, line=dict(color='Red'))
fig.add_shape(type='line', x0=0, y0=0, x1=3, y1=14, line=dict(color='Red'))
fig.add_shape(type='line', x0=0, y0=0, x1=3, y1=0, line=dict(color='Red'))
fig.show()
cosine_distance([0,16], [3,14])

0.02219758592259058

cosine_distance([3,14], [3,0])

0.7904709112691265

cosine_distance([3,14], [2,0])

0.7904709112691266

cosine_distance([0,16], [2,0])

1.0

cosine_distance([0,16], [3,0])

1.0